Artikelen door admin

De bedenktermijn

In beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer moet sinds de invoering van de WWZ een bedenktermijn voor de werknemer worden opgenomen van twee weken. Als dat – al dan niet bewust – niet gebeurt, geldt automatisch een bedenktermijn van drie weken.

Proceskostenveroordeling: afwijking van forfaitaire tarief

In geval van een gerechtelijke procedure wordt de (overwegend) in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de andere partij veroordeeld. Dat is het uitgangspunt, waarbij door de rechter op basis van een puntensysteem een bedrag wordt vastgesteld. Afhankelijk van de verrichte (genormeerde) werkzaamheden van de advocaat en van het belang van de zaak […]

Naleven Arbeidstijdenwet door werkgever en werknemer

Op grond van de Arbeidstijdenwet is een werknemer, die bij meer dan één werkgever arbeid verricht, verplicht aan elke werkgever informatie te verstrekken over zijn nevenarbeid. Hierdoor zou het voor beide werkgevers mogelijk moeten zijn de Arbeidstijdenwet correct na te leven.

Rookbeleid binnen de onderneming

De werkgever kan voorschriften geven over het verrichten van de arbeid en instructies m.b.t. de goede orde binnen het bedrijf. Als werkgever moet je daarbij blijven binnen de de grenzen van algemeen verbindende voorschriften en/of van de arbeidsovereenkomst zelf. Een rookbeleid valt onder deze instructievoorschriften, omdat dit beleid geen gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden zelf.

Wetwijzigingen / Arbowet

Zoals gebruikelijk aan het begin van het nieuwe jaar, zijn er ook per 1 januari 2017 verschillende wetswijzigingen doorgevoerd. Deze zijn gemakkelijk te vinden via internet, op www.ondernemersplein.nl/wetswijzigingen/1-januari-2017 bijvoorbeeld. Ik licht een belangrijke wijziging hier toe. Dit betreft de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg: Arbowet. De bedoeling was om deze wetswijziging per 1 januari in […]

Wet Huis voor klokkenluiders

Door de vele wijzigingen in het “echte” arbeidsrecht van de laatste 1,5 jaar, is minder bekend dat per 1 juli 2016 de Wet Huis voor klokkenluiders in werking is getreden.

Stand van zaken Wet DBA

Waarschijnlijk heeft u de afgelopen weken de onrust in de media rond de Wet DBA wel meegekregen. Deze onrust is denk ik niet terecht, althans: in ieder geval op dit moment overtrokken. Op verschillende plekken werd gesuggereerd dat de Wet DBA helemaal zou worden afgeschaft. Dat klopt niet.

Bescherming van persoonsgegevens

Per 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) behoorlijk aangescherpt. Zo is er onder meer een “meldplicht datalekken” ingevoerd. Dit betekent dat – grote en kleine(re)! – bedrijven direct een melding moeten doen bij de toezichthouder (= Autoriteit Persoonsgegevens) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden […]

Meldpunt DBA

Het Meldpunt DBA is geopend. In zijn Kamerbrief van 19 september 2016 kondigde staatssecretaris Wiebes dit meldpunt aan. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hier eventuele knelpunten en onbedoelde effecten van de Wet DBA melden.

Nieuwe Arbowet aanstaande

Op 13 september jl. heeft de Tweede Kamer een nieuwe Arbowet aangenomen. Die verruimt de rechten van werknemers en ondernemingsraden, en moet bedrijfsartsen minder afhankelijk maken van hun opdrachtgevers.