Rookbeleid binnen de onderneming

De werkgever kan voorschriften geven over het verrichten van de arbeid en instructies m.b.t. de goede orde binnen het bedrijf. Als werkgever moet je daarbij blijven binnen de de grenzen van algemeen verbindende voorschriften en/of van de arbeidsovereenkomst zelf. Een rookbeleid valt onder deze instructievoorschriften, omdat dit beleid geen gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden zelf.

Individuele toestemming van de werknemer(s) is niet nodig. Immers: op basis van het instructierecht van de werkgever (artikel 7:660 BW) is iedere werknemer verplicht deze instructies op te volgen. Wel moet steeds het juridische kader van het “goed werkgeverschap” in de gaten worden gehouden.

In het rookbeleid kunnen plaatsen worden aangewezen waar het toegestaan is om te roken. Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht een speciale rookruimte in te richten. Er kunnen afspraken worden gemaakt over de toegestane frequentie van het roken. In de praktijk zie je steeds vaker dat in het rookbeleid voorzieningen zijn opgenomen om te begeleiden bij het stoppen met roken. Het is immers in het belang van de werkgever dat iedere werknemer zo lang mogelijk gezond – en inzetbaar – blijft.

Bij het opstellen van een rookbeleid zou de werkgever kunnen aansluiten bij de STECR Werkwijzer “Verslaving en werk”. Voor meer informatie hierover of het meedenken bij het opstellen van een rookbeleid in uw onderneming kunt u uiteraard contact met mij opnemen.