Algemeen
Erwin van Os – Advocatuur helpt u uw werkgeverschap vorm te geven. Vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst tot het moment dat u een functiewijziging wilt doorvoeren, dan wel – uiteindelijk – tot een einde van de arbeidsovereenkomst wilt overgaan. Erwin adviseert u tijdens alle fasen van de arbeidsovereenkomst. Ook voor vragen op het gebied van aansprakelijkheid kunt u terecht.

Om het gewenste doel te bereiken wordt altijd eerst geprobeerd een oplossing buiten rechte te bereiken. Maar als het nodig is, schuwt Erwin een gerechtelijke procedure niet.

Erwin verdiept zich – voorafgaande aan de samenwerking – in uw organisatie, waardoor onder meer in de volgende kwesties zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd:

 1. Opstellen of wijzigen van arbeidsovereenkomsten of arbeidsvoorwaardelijke regelingen (bijvoorbeeld verlenging en opzegging,
  maar ook vakantie, concurrentiebeding en ziekteverzuim).
 2. Toetsen van de bestaande arbeidsovereenkomsten aan de huidige wet- en regelgeving, waarna advies van Erwin van Os – Advocatuur.
 3. Adviseren op het gebied van het medezeggenschapsrecht.
 4. Ondersteunen bij het voeren van goed personeelsbeleid. Vragen waar u aan kunt denken zijn:
  – Waaraan moet een goed functionerings- en beoordelingsgesprek voldoen?
  – Hoe verzamel ik bewijs als een werknemer niet goed functioneert?
  – Wanneer kan ik arbeidsvoorwaarden wijzigen, indien iemand slecht functioneert?
  – Welke sanctiemaatregelen heb ik?
  – Kan een werknemer geschorst worden, en zo ja, hoe?
  – Wat mag ik van mijn zieke werknemer verwachten?
  – Hoe kan ik zo snel en goedkoop mogelijk tot ontslag komen?

Ontslag
Werkgevers vinden het in de praktijk lastig om een werknemer aan te spreken op het (dis)functioneren. Of werkgevers nemen simpelweg onvoldoende tijd om een werknemer aan te spreken of aan te schrijven. Dit is begrijpelijk: het gaat hier immers niet om de core business van de gemiddelde onderneming.

Toch is het van het grootste belang om tijdig actie te ondernemen. Als u op een later moment tot rechtsmaatregelen wilt overgaan, met als meest verstrekkende maatregel een ontslag, verdienen de eerdere inspanningen zich meestal terug. U bereikt dan simpelweg eerder uw doel. Zo komt u bijvoorbeeld gemakkelijker tot een ontslag, dan wel betaalt u een lagere ontslagvergoeding.

Het regelmatig voeren van gesprekken met de werknemer is dus verstandig. Maar dan moet dat natuurlijk wel goed gebeuren. En dan moeten de gesprekken ook nog op de juiste wijze worden vastgelegd. Dat laatste blijkt nog al eens mis te gaan. Het gevolg daarvan kan zijn dat opgebouwde dossiers onvoldoende zijn om te komen tot een ontslag. En dat is zonde, zeker als u er wel de nodige tijd en energie in heeft gestoken.

De wens om tot een ontslag te komen kan ook te maken hebben met bedrijfseconomische redenen (collectief ontslag), of ziekte van de werknemer. In alle gevallen waarin u afscheid van een of meerdere medewerker(s) wil nemen, kan Erwin u adviseren.

Erwin van Os – Advocatuur kan u helpen bij het kiezen van de juiste (ontslag)strategie. Ook kan Erwin de onderhandelingen over een ontslag voor u voeren. Vaak blijkt het namelijk verstandig te zijn om in overleg met de werknemer, of diens vertegenwoordiger, tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen.

Zo nodig voert Erwin uw ontslagprocedure, bij UWV WERKbedrijf dan wel rechter. In voorkomend geval kan Erwin u vertellen welke procedure de aangewezen weg is.

Interim opdracht
U kunt ook op interim basis gebruik maken van de diensten van Erwin van Os – Advocatuur. Bijvoorbeeld in geval een juriste tijdelijk afwezig is in verband met zwangerschapsverlof. Of ten behoeve van een specifiek project (in verband met reorganisatie bijvoorbeeld).

Opdrachtgevers waar Erwin reeds goede resultaten heeft geboekt bevinden zich in zowel de profit als de non-profit sector; commerciële bedrijven, rechtsbijstandverzekeraars, vakbonden of werkgeversverenigingen.

Het voordeel van het werken op interim basis is de (nog) nauwere betrokkenheid bij de business van de opdrachtgever. Daardoor kan beter maatwerk worden geleverd, en kan meer proactief worden meegedacht met de opdrachtgever.

Heeft u specifieke vragen over het werk op interim basis? Erwin staat u graag te woord. Bel direct: 0343-591 666

Actueel

 • Doxing is vanaf 1 januari jl. strafbaar gesteld. Daarnaast is sprake van een overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is “doxing” het verzamelen of openbaar maken van persoonsgegevens van iemand anders, met het doel om diegene bang te maken of lastig te vallen. Bijvoorbeeld door een woonadres of telefoonnummer online […]

 • In de wet is niet geregeld dat de werkgever zijn werknemers een vrije dag moet geven op officiële feestdagen. Er bestaat dus geen wettelijk recht op een vrije dag op officiële feestdagen. Dit hangt af van wat daarover in de arbeidsovereenkomst of in de cao – als die tenminste van toepassing is – is overeengekomen. […]