Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW

Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Ik verwijs verder naar de op 29 september jl. geplaatste informatie van de Rijksoverheid daarover:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/09/29/eerste-kamer-stemt-in-met-wetsvoorstel-doorwerken-na-aow

De loondoorbetalingsplicht van de werkgever bij ziekte

Wettelijk uitgangspunt is dat de werkgever verplicht is in geval van (arbeidsongeschiktheid als gevolg van) ziekte tenminste 70% van het salaris door te betalen, en wel twee jaar lang. Als 70% van het salaris minder is dan het minimumloon, heeft de werknemer gedurende het eerste ziektejaar ten minste recht op het wettelijk minimumloon.

Lees meer

Vervolg WAS

Op 4 juni jl. heb ik gemeld dat de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen is door de Eerste Kamer, en heb ik belangrijke punten uit de wet aangehaald.

Per 1 juli 2015 is de WAS in werking getreden. Hoewel de wet gevolgen heeft voor veel werkgevers en opdrachtgevers, is de bekendheid met de WAS nog relatief klein. Anders dan de WWZ heeft de overheid nog weinig ruchtbaarheid gegeven aan de WAS. Enkele onderdelen, die ook gevolgen hebben voor de loonadministratie, treden pas volgend jaar in werking, maar met andere onderdelen moeten werkgevers en opdrachtgevers nu al rekening houden.

Advocaatjegingopreis.nl

Tijdens de zomer gewoon bereikbaar: advocaatjegingopreis.nl

Onduidelijkheid over het nieuwe ontslagrecht

Sinds 1 juli jl. geldt het nieuwe ontslagrecht. Een politiek knappe prestatie, maar de meeste arbeidsjuristen en – geleerden vrezen voor de vergaande gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving in de praktijk.

Lees meer

Wetsvoorstel WAS aangenomen door Eerste Kamer

Op 2 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen. Dit wetsvoorstel is een van de uitwerkingen van het sociaal akkoord van 11 april 2013. Het wetsvoorstel moet nog tot wet worden verheven.

Lees meer

Belangrijke lagere regelgeving bij de WWZ gepubliceerd

Op 11 mei jl. is de lagere regelgeving bij de Wet Werk en Zekerheid op het terrein van het ontslagrecht gepubliceerd. Het gaat om twee ministeriële regelingen, de Ontslagregeling en de UWV procedureregeling, en twee algemene maatregelen van bestuur over de transitievergoeding. Ze gelden vanaf 1 juli 2015, wanneer ook het ontslagrecht uit de Wet Werk en Zekerheid in werking treedt.

De besluiten zijn te vinden op rijksoverheid.nl. Voor het Besluit overgangsrecht transitievergoeding, zie bijvoorbeeld:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2015/05/11/besluit-overgangsrecht-transitievergoeding

Let extra op dossiervorming

Bekend is dat een goed dossier nodig is om tot een einde arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren te komen. De meeste kantonrechters willen zien dat de werknemer – tenminste enige tijd –  in de gelegenheid is gesteld zijn gedrag en/of functioneren te verbeteren. Nu volgt dat uit de jurisprudentie.

Lees meer

Let op risico’s Wet BeZaVa (2)

Mijn nieuwsitem van 6 maart jl. had betrekking op de potentieel vergaande gevolgen van de Wet BeZaVa.

Recente ontwikkelingen door Wet BeZaVa
Het kan voor de werkgever met een ziekteverzuimverzekering lonend zijn om het jaarcontract van de zieke werknemer te verlengen. Er ontstaat dan immers geen Ziektewetschade die op de werkgever verhaald kan worden. Dan resteert immers “slechts” de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Omdat deze verplichting meestal gedekt is door de lopende verzuimverzekering, lijdt de werkgever minder schade.

Lees meer

Arrest gerechtshof over koop recreatiewoning en bedenktijd

De afgelopen jaren is veel geprocedeerd over de uitleg van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Op basis van lid 2 van dit wetsartikel kan de consumentkoper van een (recreatie)woning binnen 3 dagen de koop ongedaan maken. Oftewel: de consumentkoper heeft een wettelijk geregelde bedenktijd, die met name tot doel heeft enige bescherming te bieden in geval van een vaak overhaaste aankoopbeslissing.

Lees meer