Onduidelijkheid over het nieuwe ontslagrecht

Sinds 1 juli jl. geldt het nieuwe ontslagrecht. Een politiek knappe prestatie, maar de meeste arbeidsjuristen en – geleerden vrezen voor de vergaande gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving in de praktijk.

Lees meer

Wetsvoorstel WAS aangenomen door Eerste Kamer

Op 2 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen. Dit wetsvoorstel is een van de uitwerkingen van het sociaal akkoord van 11 april 2013. Het wetsvoorstel moet nog tot wet worden verheven.

Lees meer

Belangrijke lagere regelgeving bij de WWZ gepubliceerd

Op 11 mei jl. is de lagere regelgeving bij de Wet Werk en Zekerheid op het terrein van het ontslagrecht gepubliceerd. Het gaat om twee ministeriële regelingen, de Ontslagregeling en de UWV procedureregeling, en twee algemene maatregelen van bestuur over de transitievergoeding. Ze gelden vanaf 1 juli 2015, wanneer ook het ontslagrecht uit de Wet Werk en Zekerheid in werking treedt.

De besluiten zijn te vinden op rijksoverheid.nl. Voor het Besluit overgangsrecht transitievergoeding, zie bijvoorbeeld:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2015/05/11/besluit-overgangsrecht-transitievergoeding

Let extra op dossiervorming

Bekend is dat een goed dossier nodig is om tot een einde arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren te komen. De meeste kantonrechters willen zien dat de werknemer – tenminste enige tijd –  in de gelegenheid is gesteld zijn gedrag en/of functioneren te verbeteren. Nu volgt dat uit de jurisprudentie.

Lees meer

Let op risico’s Wet BeZaVa (2)

Mijn nieuwsitem van 6 maart jl. had betrekking op de potentieel vergaande gevolgen van de Wet BeZaVa.

Recente ontwikkelingen door Wet BeZaVa
Het kan voor de werkgever met een ziekteverzuimverzekering lonend zijn om het jaarcontract van de zieke werknemer te verlengen. Er ontstaat dan immers geen Ziektewetschade die op de werkgever verhaald kan worden. Dan resteert immers “slechts” de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Omdat deze verplichting meestal gedekt is door de lopende verzuimverzekering, lijdt de werkgever minder schade.

Lees meer

Arrest gerechtshof over koop recreatiewoning en bedenktijd

De afgelopen jaren is veel geprocedeerd over de uitleg van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Op basis van lid 2 van dit wetsartikel kan de consumentkoper van een (recreatie)woning binnen 3 dagen de koop ongedaan maken. Oftewel: de consumentkoper heeft een wettelijk geregelde bedenktijd, die met name tot doel heeft enige bescherming te bieden in geval van een vaak overhaaste aankoopbeslissing.

Lees meer

Let op risico’s Wet BeZaVa!

De “Wet BeZaVa” staat voor Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Sinds 1 januari 2014 worden ook sociale premies geheven voor de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van zogenaamde “vangnetters”, waarmee met name bedoeld worden werknemers die ziek uit dienst gaan na afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Echter: op grond van de wet geldt dit praktisch voor bijna iedere werknemer die ziek uit dienst gaat – dus bijvoorbeeld ook tijdens een proeftijdontslag – en direct aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering (en later mogelijk een WGA-uitkering). Overigens geldt op grond van de zogenaamde nawerking van de Ziektewet dat het arbeidsongeschiktheidsrisico ook bij de (ex-)werkgever wordt neergelegd als de werknemer zich binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek meldt.

Lees meer

Nadere criteria berekening transitievergoeding

Per 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding. Als uitgangspunt heeft iedere werknemer die op dat moment twee jaar of langer in dienst is, en te maken krijgt met onvrijwillig ontslag, recht op een wettelijk geregelde vergoeding. De nu nog veel gebruikte kantonrechterformule om de beëindigingsvergoeding te berekenen is vanaf 1 juli 2015 van de baan.

Lees meer

Loonbegrip vergoeding aanzegtermijn

Per 1 januari 2015 geldt de aanzegtermijn: de werkgever moet de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – van zes maanden of langer – afloopt meedelen of de overeenkomst wordt verlengd of niet. Gebeurt dat niet, dan moet de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen gelijk aan het loon voor een maand. Doet de werkgever dit niet op tijd, dan moet een vergoeding naar rato van de termijnoverschrijding worden betaald.

Lees meer

Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015

Op de site van de Rijksoverheid staat een overzicht van de maatregelen m.b.t. sociale zaken en werkgelegenheid voor 2015 vermeld:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/12/24/maatregelen-sociale-zaken-en-werkgelegenheid-per-januari-2015.html