Wetsvoorstel WAS aangenomen door Eerste Kamer

Op 2 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen. Dit wetsvoorstel is een van de uitwerkingen van het sociaal akkoord van 11 april 2013. Het wetsvoorstel moet nog tot wet worden verheven.

De bedoeling van het wetsvoorstel is met name:

  • bij te dragen aan het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven;
  • het versterken van de rechtspositie van werknemers.

Om deze doelen te bereiken wordt bijvoorbeeld de werkgever verplicht om het wettelijk minimumloon giraal uit te betalen, zodat onderbetaling (of ander gesjoemel) minder gemakkelijk wordt.  Het wetsvoorstel introduceert verder een hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever en zijn opdrachtgever bij onderbetaling (of niet betalen) van het verschuldigde salaris. Een werknemer moet eerst zijn eigen werkgever aanspreken en een loonvordering instellen, maar kan daarnaast ook – ter keuze – de opdrachtgever aanspreken.

Het wetsvoorstel voorziet onder andere in een wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, het Burgerlijk Wetboek en de Wet Arbeid Vreemdelingen. In deze laatste wet (afgekort: WAV) wordt expliciet opgenomen dat de werkgever moet meewerken aan de vaststelling van de identiteit van de werknemer waardoor de WAV beter gehandhaafd kan worden.

Oftewel: de werknemer die in een keten van opdrachtgevers, opdrachtnemers en aannemers werkt, moet het op deze manier gemakkelijker worden gemaakt om zijn recht te halen. De praktijk zal moeten uitwijzen of de doelstelling van de regering gehaald wordt.