Pas op bij persoonsgegevens van een zieke werknemer!

Op 3 maart 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoeksrapport gepubliceerd over een werkgever – de Stichting Abrona – die in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens persoonsgegevens van haar werknemers verwerkt.

In het onderzoeksrapport geeft de Autoriteit duidelijk aan welke (sociaal) medische gegevens de werkgever (dus: in geval van een ziekmelding) wel mag verwerken en welke niet.

Bij een ziekmelding mag de werkgever de volgende informatie opvragen:

 • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
 • de vermoedelijke duur van het verzuim;
 • de lopende afspraken en werkzaamheden;
 • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (niet onder welke);
 • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval; en
 • of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.

Na een ziekmelding mag de werkgever vervolgens de volgende gegevens verwerken:

 • de werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet meer in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten), beoordeeld en teruggekoppeld door de arbodienst/bedrijfsarts;
 • de verwachte duur van het verzuim;
 • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten) door de arbodienst/bedrijfsarts beoordeeld en teruggekoppeld; en
 • de eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de re-integratie moet treffen.

(Sociaal) medische gegevens die sowieso niet door de werkgever mogen worden verwerkt zijn:

 • diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen;
 • eigen subjectieve waarnemingen, zowel over geestelijke als lichamelijke gezondheidstoestand;
 • gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen, e.d; en
 • overige situationele problemen zoals: relatieproblemen, problemen uit het verleden, verhuizing, overlijden partner, scheiding, e.d.

Let op: de Autoriteit vermeldt expliciet dat werkgevers gegevens over aard en oorzaak van de ziekte ook niet mogen opslaan wanneer deze vrijwillig door de werknemer zijn verstrekt!