Overeenkomst met ZZP-er: veranderingen (vervolg)

In mijn nieuwsitem van 5 februari jl. heb ik melding gemaakt van de wettelijke veranderingen die gevolgen hebben voor de overeenkomst met de ZZP-er.

De Belastingdienst heeft inmiddels verschillende modelovereenkomsten opgesteld. Deze zijn te vinden op de site van de Belastingdienst. Het advies is om die site goed in de gaten te houden, want regelmatig worden nieuwe modellen toegevoegd.

Recent hebben de uitzendbrancheorganisaties NBBU en ABU aan de Belastingdienst eigen overeenkomsten, gericht op het bemiddelen van zelfstandigen voorgelegd. De Belastingdienst heeft de voorgelegde overeenkomsten goedgekeurd, waarna deze modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst gepubliceerd zijn.

Zelfstandigen werken vaak via bemiddelaars omdat het op die manier gemakkelijker is opdrachten te verkrijgen. Een reden voor opdrachtgevers om te werken via een bemiddelaar is dat daarmee het aantal contractspartijen beperkt blijft.

Let op: net als bij de andere gepubliceerde modelovereenkomsten, zijn de cruciale artikelen die van belang zijn voor de vraag of sprake is van een dienstbetrekking, geel gearceerd. Van die artikelen kan niet worden afgeweken. Van de niet-gearceerde artikelen van de modelovereenkomst kan wel worden afgeweken, voor zover dat niet in strijd is met de gearceerde artikelen. Bovendien geldt altijd dat in de praktijk daadwerkelijk gehandeld wordt in lijn met de contractuele afspraken.

Het idee achter deze modelovereenkomsten is dat de opdrachtnemer/zelfstandige zich uitsluitend tegenover de opdrachtgever/derde verplicht om arbeid te verrichten, waarbij uitsluitend die opdrachtgever/derde de afgesproken beloning verschuldigd is.

Ik benadruk dat de beoordeling van de overeenkomst niets zegt over hoe de Belastingdienst de uiteindelijk gegeneerde inkomsten van de opdrachtnemer  aanmerkt. Pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting van de opdrachtnemer bepaalt de Belastingdienst of de inkomsten moeten worden aangemerkt als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Tot zover. Voor vragen hierover weet u mij te vinden.