Loonbegrip vergoeding aanzegtermijn

Per 1 januari 2015 geldt de aanzegtermijn: de werkgever moet de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – van zes maanden of langer – afloopt meedelen of de overeenkomst wordt verlengd of niet. Gebeurt dat niet, dan moet de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen gelijk aan het loon voor een maand. Doet de werkgever dit niet op tijd, dan moet een vergoeding naar rato van de termijnoverschrijding worden betaald.

Voor deze vergoeding heeft de minister nu bepaald dat onder “loon” moet worden verstaan: het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Als sprake is van een wisselend arbeidspatroon, zoals bij een oproepovereenkomst of min/max-overeenkomst, dan wordt het loon berekend over het gemiddelde in de twaalf maanden voorafgaand aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst. En duurt de arbeidsovereenkomst korter dan twaalf maanden, dan is de overeengekomen duur bepalend voor het gemiddelde.

In de berekening worden geen andere looncomponenten (zoals eindejaarsuitkering of vakantietoeslag) meegenomen.

In geval van een vast overeengekomen arbeidsduur, zijn periodes van (gedeeltelijke) afwezigheid zoals in verband met ziekte niet van invloed, De overeengekomen arbeidsduur wijzigt hierdoor immers niet.