Nadere criteria berekening transitievergoeding

Per 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding. Als uitgangspunt heeft iedere werknemer die op dat moment twee jaar of langer in dienst is, en te maken krijgt met onvrijwillig ontslag, recht op een wettelijk geregelde vergoeding. De nu nog veel gebruikte kantonrechterformule om de beëindigingsvergoeding te berekenen is vanaf 1 juli 2015 van de baan.

Onder “onvrijwillig ontslag” valt ook de situatie dat de werkgever besluit om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen. Met het oog op de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is van belang dat de ketenregeling ook wordt gewijzigd per 1 juli a.s.

Op grond van de ketenregeling is het per 1 juli a.s. toegestaan om drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in maximaal twee jaar overeen te komen, met tussenpozen van maximaal zes maanden (in plaats van de huidige drie overeenkomsten in maximaal drie jaar met tussenpozen van maximaal drie maanden). Oftewel, er ontstaat per 1 juli a.s. een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als in een reeks van elkaar opeenvolgende tijdelijke overeenkomsten een periode van twee jaar wordt overschreden of bij meer dan drie opeenvolgende tijdelijke overeenkomsten. Tijdelijke overeenkomsten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen.

Anders dan voor de ketenregeling, geldt voor de transitievergoeding geen overgangsregeling. Vanaf 1 juli a.s. heeft een werknemer in principe recht op een transitievergoeding als hij twee jaar of langer in dienst is geweest, ongeacht of die twee jaren voor 1 juli 2015 zijn opgebouwd. Bovendien heeft de Minister onlangs na Kamervragen bevestigd dat overeenkomsten van vóór 1 juli 2015 die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van zes maanden of minder meetellen bij het berekenen van de transitievergoeding. De werkgever die vóór 1 juli a.s. gebruik maakt van het overgangsrecht geldend voor de ketenregeling dient zich ervan bewust te zijn dat dat geen invloed zal hebben op de berekening van de transitievergoeding.

Voor overleg over concrete gevallen of voorbeelden kunt u contact met mij opnemen.