Arrest gerechtshof over koop recreatiewoning en bedenktijd

De afgelopen jaren is veel geprocedeerd over de uitleg van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Op basis van lid 2 van dit wetsartikel kan de consumentkoper van een (recreatie)woning binnen 3 dagen de koop ongedaan maken. Oftewel: de consumentkoper heeft een wettelijk geregelde bedenktijd, die met name tot doel heeft enige bescherming te bieden in geval van een vaak overhaaste aankoopbeslissing.

De mogelijkheid om de koopovereenkomst ongedaan te maken (juridisch: te ontbinden) blijkt juist in het geval van een recreatiewoning belangrijk te zijn. In de praktijk wordt de consumentkoper soms overrompeld door de professionele verkoper van een recreatiewoning, met als doel snel tot aankoop over te gaan. Vervolgens is de verkoper er meestal niet bij gebaat dat de koper terugkomt op de koop. De kernvraag is dan of de betreffende koper wel als “echte” consumentkoper moet worden aangemerkt. Als dat het geval is, kan die zich als uitgangspunt immers beroepen op de wettelijke bedenktijd.

Op www.rechtspraak.nl is veel jurisprudentie te vinden van rechtbanken over dit onderwerp. Uitspraken van hogere rechters zijn echter nauwelijks te vinden. Vorig jaar heb ik namens een consumentkoper een hoger beroepsprocedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gevoerd, waarbij de uitleg van artikel 7:2 lid 2 BW centraal stond. Recreatie Verkoop B.V. vorderde – in eerste instantie bij de rechtbank – en in hoger beroep bij het gerechtshof een (fors) boetebedrag omdat mijn cliënte de koopovereenkomst, naar mening van Recreatie Verkoop, niet zomaar had kunnen ontbinden. Volgens Recreatie Verkoop kon mijn cliënte zich niet rechtsgeldig beroepen op de wettelijke bedenktijd. Uiteindelijk stelde het gerechtshof – gelet op alle omstandigheden – mijn cliënte in het gelijk, en werden de vorderingen van Recreatie Verkoop in hoger beroep wederom afgewezen.

Dat deze uitspraak (= arrest) van het gerechtshof ook van belang kan zijn voor andere consumentkopers en belangenbehartigers, blijkt wel uit het feit dat het arrest inmiddels gepubliceerd is op rechtspraak.nl, onder nummer
ECLI:NL:GHARL:2014:8892

Het arrest is uitvoerig gemotiveerd, en draagt mede daardoor bij aan de rechtsvorming in Nederland. In ieder geval is met het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden weer meer duidelijkheid ontstaan over de uitleg van artikel 7:2 BW in combinatie met de aankoop van een recreatiewoning.