26 februari 2024 – De kleine lettertjes en de toepasselijkheid daarvan

Om de kennis op te frissen: om toe te komen aan de inhoud van algemene voorwaarden, moeten deze – eerst – op de juiste manier van toepassing zijn verklaard.

Voor dienstverrichters geldt dat de algemene voorwaarden gemakkelijk elektronisch toegankelijk moeten zijn, aldus artikel 6:230c van het Burgerlijk Wetboek. De Hoge Raad heeft medio 2023 bepaald dat de enkele verwijzing naar een website voldoende is, mits de algemene voorwaarden op die website “zonder noemenswaardige inspanning” te vinden zijn.

Maar wat moet onder “noemenswaardig” worden verstaan? Dat kan nog knap lastig zijn, en daarmee risicovol. Immers: als later – tijdens een gerechtelijke procedure bijvoorbeeld – zou blijken dat er wel noemenswaardige inspanning nodig is om de algemene voorwaarden te vinden, dan zijn deze niet van toepassing. Het kan daarom nuttig zijn om onderaan de homepage of in het hoofdmenu een vermelding met link naar de algemene voorwaarden te plaatsen. Het (tijdig) inwinnen van juridisch advies hierbij is aan te raden.

Voor de volledigheid: voor niet-dienstverrichters geldt een strenger – wettelijk geregeld – regime om algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. De gebruiker van algemene voorwaarden moet zijn wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Bij “offline” gesloten overeenkomsten dienen de voorwaarden als uitgangspunt fysiek ter hand te worden gesteld. De voorwaarden mogen pas elektronisch ter beschikking worden gesteld indien de wederpartij daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Bij “online” overeenkomsten is online terbeschikkingstelling de regel.

Hierover valt uiteraard veel meer te melden. Bij vragen over dit onderwerp ben ik graag bereikbaar.